您查询的是 “” 字的详解
点击次数:
 • 拼 音:jūn
 • 粤 语:gwan1
 • 五 行:
 • 部 首:
 • 部首笔画:2
 • 总笔画:6
 • 普通话:
 • 粤 语:
 • 繁 体:
 • 姓名学笔画:9
 • GBK编码:BEFC
 • 笔顺编号:451512
 • UniCode:U+519B
 • 汉字分类: GB一级汉字 GB12345一级汉字
 • 字 韵:(中华新韵)痕 (十三辙)言前  韵母:un
 • 汉字结构:上下结构
 
基本解释 详细说明 康熙字典 常用词组 外文翻译 猜字谜 字源字形 书法字

⊙ 基本注解

jūn

(1) ㄐㄩㄣˉ

(2) 武装部队:~威。~服。行(x妌g )~。~功。~犬。~备。~纪。~衔。~阀。~令状。异~突起。溃不成~。

(3) 军队的编制单位,是“”的上一级。

(4) 泛指有组织的集体:劳动大~。

(5) 郑码:WWHE,U:519B,GBK:BEFC

(6) 笔画数:6,部首:冖,笔顺编号:451512


⊙ 词性变化

jūn

[名]

(1) 军队 [armed forces;army;troops]

击破沛公军。——《史记·项羽本纪》

虽入军无忿争之心。——《韩非子·解老》

身率诸军攻祁山。——《三国志·诸葛亮传》

两军人马杂遝。——·薛福成《观巴黎油画记》

联军。——·徐珂《清稗类钞·战事类》

敌军已近寨。

军中发枪之号。

(2) 又如:军变(军队哗变);军流(充军流放);军律(军法,军纪);军门(军中长官、总督、将帅等;营门;衙署)

(3) 军队的编制单位 [corps]。古代以军为军队中最大的编制单位。春秋时各大国多设上、中、下三军,历代沿用其名,人数多少不一

五旅为师,五师为军。——《周礼·小司徒》

万有二千五百人为军。——《周礼·夏官·序官》

万人为一军。——《国语·齐语》。注:“制也。”

全军为上。——《孙子·谋攻》

破军次之。

(4) 又如:歼敌一个军;军主(主一军,一军的主帅);军副(一军之副将)

(5) 兵种,军事组织的一个部分 [arms of the services]。如:海军;空军;陆军;青年军;军仗(持兵器的仪仗护卫)

(6) 士兵 [soldier]

军皆殊死战。——《史记·淮阴侯列传》

(7) 明初实行卫所制度,其士兵的正式名称为“军”。如:军众(士卒);军健(兵卒);军健(士兵);军牢(士兵,军卒);军班子弟(宋时仪卫军金枪班成员的后代);军丁(兵卒;士兵)

(8) 部队中的官兵。一个有组织的战斗部队的成员。如:军分(配给军人的衣食用品)

(9) 营房,军营 [barracks]。如:军壁(军营周围的营墙的防御工事);军垒(有营墙的军营);军阵(军营);军门(军营的门)

(10) 中国宋代行政区划名。与府、州、监同属于路 [prefecture in the Sung dynasty]

奉化军节度。——·陆游《过小孤山大孤山》

今为宋江军

(11) 唐于设兵戍守之地 [place guarded by armymen],设置“军”、“守捉”、“镇”、“戍”等。安史之乱后,内地也设“军”。如汴州设宣武军。“军”与“守捉”的将领称使;“镇”与“戍”的将领称镇将

(12) 阵地 [position]

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。——·高适《燕歌行》⊙ 详细说明

jūn

[动]

(1) (会意。金文字形,从车,从勹(bāo,包裹)。表示用车子打包围圈的意思。古代打仗主要靠车战,驻扎时,用战车围起来形成营垒,以防敌人袭击。本义:围成营垒)

(2) 同本义 [encircle]

军,圜围也。——《说文》

军,围也。——《广雅》

军于庐柳。——《国语·晋语》

(3) 注:“犹屯兵粮储也。”

疏而不可蹙,数而不可军者,在于慎。——《银雀山汉墓竹简》

(4) 攻杀 [attack and kill]

凡盗贼军,乡邑及家人,杀之无罪。——《周礼》

(5) 指挥作战 [command;battle]

祝聃射中王肩,王亦能军。——《左传·桓公五年》

建德不能军,以百余骑走饶阳饶阳无备,因取之。——《新唐书》

(6) 驻扎 [be stationed]。如:军屯(指驻屯的军队)

(7) 从军 [join the army]

越国女,尚耍白猿,教俺替爷军。——·徐渭《雌木兰》


⊙ 康熙字典

【酉集下】【車字部】

解釋:〔古文〕??【廣韻】舉云切【集韻】【韻會】拘云切,??音君。【玉篇】衆也。【周禮·地官】五師爲軍。【註】萬二千五百人。周制:天子六軍。諸侯大國三軍,次國二軍,小國一軍。 又軍禮。【周禮·春官】大宗伯以軍禮平邦國。【註】謂威其不協僭差者。 又師所駐曰軍。【左傳·桓六年】軍於瑕以待之。【戰國策】軍于邯鄲之郊。【註】屯也。 又姓。冠軍侯之後,因氏。 又【說文】軍,圜圉也。一曰軍,兵車也。


⊙ 常用词组

军备

jūnbèi

[armament] 军事编制、装备

军操

jūncāo

[military drill] 军队中进行的操练

军车

jūnchē

[military vehicle] 军用车辆

军船

jūnchuán

[military motor ship;troopship] 军队专用的机动船只;载兵的船

军刀

jūndāo

[soldier’s sword saber] 旧时军人用的长刀

军队

jūnduì

(1) [army]∶为政治目的服务的武装组织

(2) [array]∶一群士兵

规章定下了,在外国的战争应由封地的军队进行

军阀

jūnfá

[warlord] 旧时拥有军队、割据一方、自成派系的军人或军人集团

军法

jūnfǎ

[military law] 军队中的刑法

以军法从事。——·苏轼《教战守》

挠以军法。

军费

jūnfèi

[military expenditure] 国家用于军事方面的经费。包括用于军事建设和战争的经费

军风

jūnfēng

[army style] 军队的作风

军服

jūnfú

[military uniform;uniform] 军人所穿的统一服装

军港

jūngǎng

[naval port] 专供停泊军舰的港湾

军工

jūngōng

(1) [war industry]∶军火工业

(2) [military project]∶军事工程

军功

jūngōng

[military exploit] 军事上的功绩

军官

jūnguān

(1) [officer]∶武装部队中有权力或指挥职位的人,特指有任职令的人

军官和士兵的俱乐部

(2) [commissioned officer]∶被任命为少尉或少尉以上军衔的担任武装部队领导职务的官员

军管

jūnguǎn

[military control] 军事管制

军规

jūnguī

[military discipline] 治军的法规律令的统称;军纪

军棍

jūngùn

[war club] 战士用的棍棒;尤指美洲印第安人作为武器使用的一种棍棒

军国主义

jūnguózhǔyì

[militarism] 实行军事独裁,强迫人民接受军事训练,向人民灌输侵略思想,使政治、经济、文化为侵略战争服务的反动政策。如日本军国主义

军号

jūnhào

[bugle] 军队中用来吹奏各种信号的铜号

军徽

jūnhuī

[army emblem] 作为军队的标志而正式规定的徽记

军婚

jūnhūn

[marriage between a serviceman and a civilian] 现役军人婚姻的简称

即夫妻一方为我国军队现役军人的婚姻。军婚受我国法律保护

军火

jūnhuǒ

[munitions;armsand ammunition] 军队用的一切武器和弹药的总称

军机

jūnjī

[Privy Council in the Qing Dynasty] 即军机处,清代总管军政大权的御前官署

四品卿衔军机章京。——·梁启超《谭嗣同传》

号为军机四卿。

自四卿入军机。

军机处

jūnjīchù

[military-political-affair setup] 清代辅助皇帝办理重大事宜的机构

军籍

jūnjí

[military status; one’s name on the army roll] 原指登记军人姓名等的簿册,现指公民入伍后取得的军人身分

军纪

jūnjì

[discipline] 军队的纪律

嘉奖了这些身经百战的部队的军纪

军舰

jūnjiàn

[warship] 国家所有用于战争目的的船舶;尤指为战斗而武装起来的军用船舶

军阶

jūnjiē

[(military)rank] 军衔的等级

军界

jūnjiè

[military circles] 在军队中服役的军官们

军垦

jūnkěn

[reclamation of wasteland by an army unit] 派军队开垦荒地和生产

军垦农场

军礼

jūnlǐ

(1) [honors]∶旧时指军中的礼仪

(2) [military salute]∶军人的礼节;军中的礼节

军吏

jūnlì

[military officer] 军官,主要指下层小官

东向而朝军吏。——·刘向《列女传》

尽以与军吏士大夫。

军粮

jūnliáng

[army provisions] 军用食物

军龄

jūnlíng

[length of military service] 军人在军队中已服务的年数

军令

jūnlìng

[military orders] 在军事上所发布的命令

军令状

jūnlìngzhuàng

[written pledge to dosth,the failing of which would subject one to military punishment] 原为戏曲和旧小说中所说接受军令后写的保证书,表示如不能完成任务,愿依军法受惩。现泛指接受某项重大任务后写的保证书

军旅

jūnlǚ

[army] 即军队

军马

jūnmǎ

[army horse] 在军队中服役的马和骡的统称。通常分为乘马、驮马和挽马

都督诸路军马。——·文天祥《指南录后序》

军帽

jūnmào

[army cap] 军人戴的帽子

军门

jūnmén

[gate of borrack] 军营的门

张良至军门。——《史记·项羽本纪》

拥盾入军门。

军民

jūnmín

[the army and the people] 军人和平民

军命

jūnmìng

[military missions; orders] 军事的使命;军队的命令

军命在身,不便久留

军棋

jūnqí

[kriegspiel] 一种战棋游戏;用木块,木钉,小旗当战斗力量和枪炮按着模仿打仗的情况作的规定来移动

军旗

jūnqí

(1) [banner]∶有一条边串连在竿上的一块布,由君主、封建领主、骑士或其他领袖作为标帜,用来在战斗中作为召集部下的中心

(2) [army flag]∶用颜色区别的军团或军种的旗帜

军器

jūnqì

[ordnance] 旧指军用器械

军情

jūnqíng

[military or war situation] 军事情况;军事态势

泄漏军情

军区

jūnqū

[military region] 亦称“大军区”。根据战略需要划分的军事区域及与其相应的军队一级组织

军权

jūnquán

[military power] 统率军队的权力;兵权

军犬

jūnquǎn

[war dog] 在战场上使用的受过训练的狗

军人

jūnrén

[soldier] 军队中的官兵

军容

jūnróng

[soldier"s discipline] 本指军队的武器、装备。后用以指军队的气象威仪和军人的仪容、纪律等

军容整肃

军师

jūnshī

(1) [military counsellor]

(2) 旧时小说戏曲中所说在军中担任谋划的人

(3) 为主帅出主意的人,现泛指替人出主意的人

狗头军师

军实

jūnshí

(1) [army ordance and provisions]∶军队中的器械和粮食

堕军实而长寇仇。——《左传·僖公三十二年》

(2) [battle results]∶指战争中所俘获的东西

军士

jūnshì

(1) [noncommissioned officer]

(2) 在武装部队中通常对士兵考试的基础上任命的下级军官,军阶有下士、中士、上士和海军下士、中士、上士等

(3) 尉官和士兵之间的军衔的统称。分上士、中士、下士三级

则军士惑矣。——《孙子·谋攻》

则军士疑矣。

军士之折臂断足。——·薛福成《观巴黎油画记》

守台军士。——《广东军务记》

军事

jūnshì

[military affairs] 与军队或战争有关的事情

晓畅军事。——诸葛亮《出师表》

军事演习

军书

jūnshū

[military documents] 军中的公文

军书十二卷。——《乐府诗集·木兰诗》

军属

jūnshǔ

[soldier’s dependants;armyman’s family] 现役军人的直系血亲、配偶和依靠现役军人生活的十六岁以下的弟妹,或军人自幼依靠其抚养长大,现在又必须依靠军人生活的其他亲属

军帖

jūntiě

[military directives or announcements] 古代指军事文告

昨夜见军帖。——《乐府诗集·木兰诗》

军统

jūntǒng

[spy system organized by the Military Commission of the KMT Government] 全称国民政府军事委员会调查统计局,是国民党特务组织之一

军团

jūntuán

[army group] 集合两个军以上的大部队;方面军和集团军的统称

军威

jūnwēi

[army prestige] 军队的声威

军威大振

军委

jūnwěi

[the military commission of the Central Committee of the communistParty of China] 中国共产党中央军事委员会的简称

军伍

jūnwǔ

[army] 军队

军伍生活

军务

jūnwù

[military affairs or tasks] 军队的事务;军事任务

军务繁忙

管理军务

军衔

jūnxián

[military rank] 区别军人等级的称号。一般分为元帅(大主帅),将官(大将、上将、中将、少将、准将),校官(大校、上校、中校、少校),尉官(大尉、上尉、中尉、少尉、准尉),军士(上士、中士、下士),兵(上等兵,列兵或一等兵,二等兵)

军饷

jūnxiǎng

[soldier’s pay and provisions] 军人的薪俸和给养

克扣军饷

军校

jūnxiào

(1) [military academy]

(2) 训练军官的军事学校

黄埔军校

(3) 学生们在这里将习惯穿制服和以后的军事工作的预备学校

军械

jūnxiè

[ordnance] 包括武器、弹药、战车和其他必需的维修工具设备在内的各种军用器材

军心

jūnxīn

[soldier’s morale] 军队的战斗意志

军需

jūnxū

(1) [military supplies]∶军队所需的给养、被服、装具、日用品等物资的统称;泛指军队作战、训练和生活上所需的物资和器材

(2) [quartermaster]∶军队的旧职务名,办理军需业务的人员

军需品

jūnxūpǐn

[munition] 战争中用于防卫或进攻的器材;直接军事行动需要的弹药及所有其他物品

军训

jūnxùn

[military training] 对非正式军人所进行的军事训练

军衣

jūnyī

[army uniform] 军人穿的衣服

军医

jūnyī

(1) [medical officer]∶军队中担任卫生医疗工作的医生,一般由受过系统的军医教育或具有军队卫生医疗工作经验的人员充任

(2) [surgeon]∶军事单位有军衔的高级医官

军营

jūnyíng

[military camp;barracks] 兵营,即军队留驻的住所

军用

jūnyòng

(1) [military expenditure]∶军费

(2) [for military use;military]∶军事上使用的

军邮

jūnyóu

[army postal service] 军队系统里的邮政

军援

jūnyuán

[military aid] 军事援助

军乐

jūnyuè

[martial(or military)music] 俗称用管乐器和打击乐器演奏的音乐,因为军队中常用而得名

军运

jūnyùn

[military transport] 与军队有关的运输

军运任务

军长

jūnzhǎng

[army commander] 一个军的最高军事长官

军政

jūnzhèng

[army and government] 军队和政府

军职

jūnzhí

[official post in the army;military appointment] 在军队中的职位

军制

jūnzhì

[military legal system] 军事上的法制,如组织、编制、兵役、装备、训练等

军种

jūnzhǒng

[armed services] 军队在其组成上,按照军队主要武器装备的不同性能和作战活动空间环境以及任务等的不同所作的基本区分。成分为陆军、空军、海军,有的还有防空军、战略火箭军。军种包括若干个兵种和专业兵种

军众

jūnzhòng

(1) [soldiers] 军队的官兵总称。

操军众已有疾度。

(2) ——《资治通鉴》

军装

jūnzhuāng

[army uniform] 军队的制服

使士兵穿黄卡叽军装

军资

jūnzī

[military supplies] 军队所需的物资和器材;军需


⊙ 英文词汇
army corps    

⊙ 英文字义
armed forces; army; troops ;army

⊙ 日文字义
ぐんたい軍 隊 ##1. 軍隊.2. 軍団.

⊙ 法文字义
军名1.forces armées;armée;troupes参~s'enr?ler dans l'armée;faire son service militaire2.armée(unité)全歼敌人一个~anéantir toute une armée ennemie

⊙ 俄文字义
军армиякорпус


⊙ 字谜
 
 

⊙ 金石大字典

⊙ 书法字

⊙ 姓名学字义

义利分明,智勇双全,中年劳苦或奔波,成功隆昌。
站内调查
 
Copyrights © 2009 uname.cn All Rights Reserved 版权所有:逸名网 当前版本:V3.2
法律顾问:得伟君尚律师事务所 王煜 律师  
技术支持:武汉逸名信息技术有限公司 电话:027-82831088 82822002
ICP备案:鄂ICP备05015700号